අතුරුගිරියේ වෙඩික්කරුවන් පලාගිය වෑන් රථයත් සොයාගනී

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියේ වෙඩික්කරුවන් පළා යාම සඳහා යොදාගත් බවට සැක කෙරෙන…

කියවීමට මිනිත්තු 0