හර්ෂට ලැබුණු අලුත් තනතුර

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2024 05:53

හර්ෂට ලැබුණු අලුත් තනතුර

තේරීම් කාරක සභාව විසින් නව සභාවාරය සඳහා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් පත් කිරීම සිදු වීය.

එහිදී සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට කථානායකවරයා විසින් මෙලෙස පත්කළ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ නම් ෙඉදිරිපත් කළා.

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2024 05:53