නිදහස් සැමරුමේ පෙරහුරුව කල් යයි

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 28, 2024 06:01

නිදහස් සැමරුමේ පෙරහුරුව කල් යයි

ජනවාරි 29 වනදා සිට ආරම්භවීමට නියමිතව තිබූ නිදහස් සැමරුමේ පෙරහුරු  ජනවාරි 30 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා

ඒ බව පොලීසිය නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, සඳහන් කළා.

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 28, 2024 06:01