නවගමුවේ වෙඩි තැබීමක්

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 11, 2024 05:50

නවගමුවේ වෙඩි තැබීමක්

නවගමුව තුන්අඳහේන ප්‍රදේශයේ  වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

වෙඩි තැබීමෙන් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා..

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 11, 2024 05:50