තඳ වැස්සත් සමඟ බලංගොඩ දූවිලි ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 11, 2024 05:21

තඳ වැස්සත් සමඟ බලංගොඩ දූවිලි ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි

බලංගොඩ  වලවෙිි ගඟේ  ජල  පෝෂක  ප්‍රදේශවලට  ඊයේ  පෙරවරුවේ සිට  ඇඳ හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ බලංගොඩ   වලවෙිි   ගඟේ ඇති දුවිලි ඇල්ල  සක්‍රීය විි  තිබෙනවා.

ඉකුත්  දිනවල වලවෙි ගගේ ජල මටිටම පහත බැස තිබිමත්  සමඟ දුවිලි ඇල්ලද  වෙිිලි  ගොස් තිබුණා.

නමුත් වර්ෂාවත් සමග දුවිලි ඇල්ල  යලි  සක්‍රීය වි  තිබෙනවා.

දුවිලි ඇල්ල සක්‍රිය විමත් සමඟ අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින බැවින්   නැරඹීම සඳහා යාමෙිිදි  ආරක්ෂා කාරි  වෙන ලෙස පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

ITN News Editor
By ITN News Editor ජනවාරි 11, 2024 05:21