රාජ්‍ය සේවකයින්ට යාල් නීලා’ දුම්රියේ යාපනේ යන්න බලපත්‍ර

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 9, 2023 06:11

රාජ්‍ය සේවකයින්ට යාල් නීලා’ දුම්රියේ යාපනේ යන්න බලපත්‍ර

ගල්කිස්සේ සිට යාපනය සහ කන්කසන්තුරේ දක්වා උතුරු මාර්ගයේ ධාවන  කරන ‘යාල් නීලා’ දුම්රියයේ රාජ්‍ය සේවක දුම්රිය බලපත්‍ර (වොරන්ට්) මගින් පළමු සහ දෙවැනි පංතියේ ආසන වෙන්කිරීමේ පහසුකම් දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු 1971 දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකියි.

ITN News Editor
By ITN News Editor දෙසැම්බර් 9, 2023 06:11