සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 4, 2023 05:03

සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුදු සීනි පැකට් නොකළ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 275ක් සහ පැකට් කළ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 295ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම වනු ඇති.

එසේම දුඹුරු සීනි පැකට් නොකළ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 330ක් සහ පැකට් කළ කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල්350ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබෙනවා.

 

ITN News Editor
By ITN News Editor නොවැම්බර් 4, 2023 05:03