ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම විහාරස්ථානයකටම රුපියල් ලක්ෂ 5ක්

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 15, 2019 11:50

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම විහාරස්ථානයකටම රුපියල් ලක්ෂ 5ක්

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ සෑම විහාරස්ථානයකටම රුපියල් ලක්ෂ 5 බැඟින් ලබාදෙන බව අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසනවා.

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කෙරුණු ඇල්පිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ මාර්ග කිහිපයක් විවෘත කරමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ.

 

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor අගෝස්තු 15, 2019 11:50

Default