වයඹට සහ ගම්පහට රාත‍්‍රී 7.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය

ITN News Editor
By ITN News Editor මැයි 15, 2019 16:34

වයඹට සහ ගම්පහට රාත‍්‍රී 7.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය

ගම්පහට සහ වයඹ පළාතට රාති‍්‍ර 7.00 සිට යළි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙනවා. ඒ හෙට අලුයම 4.00 දක්වායි.

ITN News Editor
By ITN News Editor මැයි 15, 2019 16:34

Default