නව අගවිනිසුරු ලෙස නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පත්කෙරෙයි

ITN News Editor
By ITN News Editor අප්‍රේල් 26, 2019 11:41

නව අගවිනිසුරු ලෙස නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පත්කෙරෙයි

නව අගවිනිසුරුවරයා ලෙස නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පත්කර තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථා දායක සභාව ඒ මහතාගේ නම ඒකමතිකව සම්මත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ITN News Editor
By ITN News Editor අප්‍රේල් 26, 2019 11:41

Default