වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් තවත් නිවාස ව්‍යාපෘතියක්

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2019 15:11

වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් තවත් නිවාස ව්‍යාපෘතියක්

වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් තවත් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිබෙනවා. පොදු පහසුකම් සහිතව ඒවා ඉදිකිරිමයි අරමුණ.

කඩිනමින් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා බවයි අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා සඳහන් කළේ.

වතු කම්කරු ජනතාවට පවතින ගැටළුවලට විසදුම් ලබාදීමටත් පියවර ගෙන ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

 

 

ITN News Editor
By ITN News Editor පෙබරවාරි 10, 2019 15:11

Default