වතුර යට බිහිවුණු ලොව ප්‍රථම සංගීත කණ්ඩායම

වතුර යට බිහිවුණු ලොව ප්‍රථම සංගීත කණ්ඩායම 0

🕔13:14, 23.ජන. 2018 https://www.youtube.com/watch?v=hJizT_-W_AA Read Full Article
අසරණයින්ට පිහිට වන ඉන්දීයානු ආපනශාලාව

අසරණයින්ට පිහිට වන ඉන්දීයානු ආපනශාලාව 0

🕔13:21, 15.ජන. 2018

දුප්පතුන් වෙනුවෙන් කිසියම් හෝ මුදලක් අය නොකර කෑම වේලක් ලබාදෙන ආපනශාලාවක් ගැන කවුරුත් අහලා දැකලා නැතුව ඇති. මේ කියන්න යන්නේ දුප්පතුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඉන්දීයානු ආපනශාලාවක් ගැන. මිනු පොලින් කියන්නේ ඉන්දීයාවේ කෝචී ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ’’Pappadavada’’ කියන ආපනශාලාවේ හිමිකාරිය. පසුගිය දවසක

Read Full Article

Default