කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ. වයඹ පළාවලත් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේත් සිහින් වැසි ඇති වේ. ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේත් ස්ථාන කිහිපයක...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් ඌව, උතුරු, උතුරු-මැද  සහ වයඹ පළාත්වලත් මාතලේ,අම්පාර, නුවරඑළිය සහ හම්බන්තොටදිස්ත්‍රික්කවල) සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තරමක තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.සබරගමුව සහ මධ්‍යම...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් ඌව, උතුරු, උතුරු-මැද  සහ වයඹ පළාත්වලත් මාතලේ, ත්‍රිකුණාමලය, අම්පාර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල) සහ දිවයින වටා  වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තරමක තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.සබරගමුව පළාතෙත්මහනුවර, නුවර එළිය,...

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ඉදිරි දින කීපයේදී (විශේෂයෙන් 18 සහ 19 දිනවලදී) දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල වැසි තත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු විෙ හැක. දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් ඌව, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් මාතලේ,...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී ඉදිරි දින කීපයේදී (විශේෂයෙන් 18 සහ 19 දිනවලදී) දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලවැසි තත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කල හැකි අතර දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් ඌව පළාත සහ යාපනය, මන්නාරම, කෑගල්ල, අවිස්සාවේල්ල,...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් ඌව පළාත සහ යාපනය, මන්නාරම සහ පොතුවිල් ප්‍රදේශ‍)සුළඟේ වේගයේ තරමක වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.උතුරු පළාතේ වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති...

හෙට දින සිට ඉදිරි දිනවලදී නැගෙනහිර, ඌව සහ උතුරු මැද පළාත්වල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව අඩු වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.බස්නාහිර, දකුණු සහ සබරගමුව පළාත්වල සහ පුත්තලම  දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී නැගෙනහිර, ඌව, උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තූව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වළාකුලින් බරව පවති.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී අගෝස්තු මස 12 වන දින සිට 15 වන දින දක්වා දිවයිනේ(විශේෂයෙන් නැගෙනහිර ,උතුර, ඌව සහ උතුරු මැද පළාත්වල) වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී බස්නාහිර, සබරගමුව,මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.සෙසු ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.නැගෙනහිර...