කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී අද දිනයේ සිට, පැවති වියලි කාලගුණයෙහි තරමක වෙනසක් බලාපොරොත්තුවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල, විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල, සවස 2.00න් පසුව වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දැනට පවත්නා වියලි කාලගුණයෙහි සුළු වෙනස්වීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී (විශේෂයෙන් මාර්තු මස 28 වන දින සිට) බලාපොරොත්තුවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. කෙසේවෙතත් දකුණු පළාතේත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක....

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේ වෙතත් කළුතර, ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු සිහින් වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේවෙතත් කළුතර, ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු වැසි හෝ ගිගිරුම්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේවෙතත්,මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේවෙතත්,ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේ වෙතත්,බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න් පසු...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබදව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේවෙතත් බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් පුත්තලම, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00න්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. කෙසේවෙතත් බස්නාහිර සහ සබරගමුව  පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම්...