කාලගුණ

කාලගුණ

දැනට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ වර්ෂාපතන දත්තවලට අනුව නෙළුව (135.50mm), ඇහැලියගොඩ (126.75mm) සහ එරත්න (95.50mm) ප්‍රදේශ වලට තද වැසි වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉදිරි පැය 24 තුළදීත් දිවයිනේ බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ උතුරු පළාත් වලත්...

ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් දැනට පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතින අතර දිවයිනපුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල තරමක් තද සුළං ද අපේක්ෂා කල හැක.බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ...

ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් දැනට පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර දිවයින පුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.ඇතැම් ස්ථානවල (විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ උතුරු පළාත්වලත් අනුරාධපුර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රීක්කවලත්) තරමක තද වැසිද (මි.මි.75-100 පමණ) බලාපොරොත්තු විය හැක.ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමටඅවශ්‍ය පියවරගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.

ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ (විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ, නැගෙනහිර සහ ඌව පලාත්වල).දිවයිනපුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවල (විශේෂයෙන් සබරගමුව, දකුණු, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල) තරමක තද වැසිද (මි.මි.75 පමණ)බලාපොරොත්තු විය හැක.ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව  ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මීගමුව සිට...

ඉදිරි දින කිහිපයේදී දිවයිනේ පවතින වැසිතත්වය, තවදුරටත්පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර දිවයින පුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.ඇතැම් ස්ථානවල, විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව,...

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ඉදිරි දින කිහිපයේදී දිවයිනේ වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන අතර දිවයින පුරා අහස වළාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා. දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනවා....

බස්නාහිර, සබරගමුව,වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවේ. සෙසු පලාත්වල (විශේෂයෙන් නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල)තැනින් තැන සවස 2.00න් පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවනවා. බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වල සහ...

දිවයිනේ කාළගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා. බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී ඉදිරි දින කිහිපයේදී පවතින වැසි තත්වය, තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කර්න බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. (විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ, නැගෙනහිර සහ ඌව පලාත්වල) බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු ඉරීමේදී වැසි තත්වයේ තරමක වැඩිවීමක්(විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ සහ නැගෙනහිර පළාතේ) ඉදිරිදින කිහිපයේදී බලාපොරොත්තුවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින්...