කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී  දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේ වෙතත්, බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී.50 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී.50 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේඋතුරුඅර්ධයහරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී.50 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. දිවයින වටා වන මුහුදු...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 50 දක්වා)තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. කෙසේ වෙතත්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.කෙසේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.කෙසේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු  කිරීමේදී දිවයිනේ උතුරුඅර්ධය හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී. දිවයින...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.කෙසේවෙතත්සබරගමුවසහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත්  වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැකියි. දිවයින වටා වන...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා විටින් විට හමන ( පැ.කි.මී. 40-50 දක්වා) තරමක් තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ බොහෝ  ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්...