කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී සුළං ප්‍රවාහයේ වෙනස් වීම නිසා ඉදිරි දින වලදී (ජනවාරි 20වන දින සිට) වැසි සහිත කාලගුණ තත්වයක්(විශේෂයෙන් දිවයිනේ උතුරු සහ නැගෙනහිර කොටස් වල) බලාපොරොත්තුවේ.දිවයිනේ පවතින ශීත කාලගුණ තත්වය තාවකාලිකව...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී ඉදිරි දින කිහිපයේදී (විශේෂයෙන් ජනවාරි 20වන දින සිට) දිවයිනේ පවතින වියලි සහ ශීත කාලගුණ තත්වයේ තාවකාලික වෙනසක් අපේක්ෂා කෙරේ.එතෙක් දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් තවදුරටත්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වැසි රහිත, වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත් පවතී. කෙසේවෙතත් උතුරු, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක. හිමිදිරි පාන්දර...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වැසි රහිත, වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත් පවතී. කෙසේවෙතත් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක. හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝපලාත්වල වැසි රහිත, වියලිකාලගුණ තත්ත්වයක් සහශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත්පවතී.හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශ වලට උදේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝපලාත්වල වැසි රහිත, වියලිකාලගුණ තත්ත්වයක් සහශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත්පවතී.හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශ වලට උදේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වැසි රහිත, වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත් පවතී.හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.කෙසේ වෙතත් සබරගමුව පළාතේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ පලාත්ව ල වැසි රහිත, වියලිකාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත් පවතී.හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශ වලට උදේ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝපලාත්වල වැසි රහිත, වියලිකාලගුණ තත්ත්වයක් සහශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් තවදුරටත් පවතී.හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි අතර දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශ වලට...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වැසි රහිත, වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන්තවදුරටත් අපේක්ෂාකළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථාන වල මල් තුහින තත්ත්වයක්...