කාලගුණ

කාලගුණ

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී හෙට දින සිට (විශේෂයෙන් දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ) වැසි තත්වයේ වර්ධනය වීමක් අපේක්ෂා කල හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි වාර කිහිපයක්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී පෙබරවාරි මස 24 දින සිට (විශේෂයෙන්  දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ)  වැසි තත්වයේ නැවතත් වර්ධනය වීමක් අපේක්ෂා කල හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දිවයි‍නේ බො‍හෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශ‍යෙන් වැසි රහිත...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී වැසි තත්වයේ නැවතත් අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරන අතර පෙබරවාරි මස 24 දින සිට (විශේෂයෙන්  දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ)  වැසි තත්වයේ වර්ධනය වීමක් අපේක්ෂා කල හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සබරගමුව,...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයිනේ නැ‍ගෙනහිර ,දකුණ,මධ්‍යමසහ ඌව පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ‍ විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වල විශේෂයෙන් සවස 2.00 න් ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී පෙබරවාරි මස 19 සිට 20 වන දින දක්වා වැසි තත්වයේ වර්ධනය වීමක්, විශේෂයෙන්  දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ අපේක්ෂා කල හැක. දිවයිනේ නැ‍ගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක‍යේත් විටින් විට වැසි හෝ...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී පෙබරවාරි මස 18 වන දින සන්ධ්‍යා  කාලයේ සිට වැසි තත්වයේ වර්ධනය වීමක්, විශේෂයෙන්  දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ අපේක්ෂා කල හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දිවයිනේනැ‍ගෙනහිර, ඌව සහ උතුරු-මැද පළාත්වලත්...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා විටින්විට හමන (පැ.කි.මී 40-50 පමණ) තරමක් තද සුළං සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල  හමන (පැ.කි.මී 60 පමණ) තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.අද...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා විටින්විට හමන (පැ.කි.මී 40-50 පමණ) තරමක් තද සුළං සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල  හමන (පැ.කි.මී 60 පමණ) තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව...

දිවයිනේ කාලගුණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා විටින්විට හමන (පැ.කි.මී 40-50 පමණ) තරමක් තද සුළං සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල  හමන (පැ.කි.මී 60 පමණ) තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව...

දිවයිනේ කාලගුණය පිලිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින හරහා විටින්විට හමන (පැ.කි.මී 40-50 පමණ) තරමක් තද සුළං සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල  හමන (පැ.කි.මී 60 පමණ)තද සුළං, බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දිවයිනේ...