ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

නව ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමේ මෙහෙයුම් කාරක සභාව සකස් කළ වාර්තාව හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ වසර 40ක ජනතා මෙහෙවරට...