ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

ජාතික ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් කිසිම විටක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනයවී නොමැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැන නැගුණු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු...