ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

කිසිදු රණවිරුවෙකු විත්තිකරුවෙකු කිරීමට සූදානම් නැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවධාරණය කරනවා. රණවිරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම රජය අකුරටම ඉටුකරණ බවයි ජනාධිපතිතුමා පවසන්නේ. කුරුණෑගල...