ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

අඟුණකොලපැලැස්ස අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය සමත්වුණා. අඟුණකොලපැලැස්ස, වැටියහංදිය ප්‍රදේශයේ දී තරුණයින් දෙපිරිසක් අතර ආරවුලක් ඇතිවුණා. එහිදී අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයක් ද එල්ලවුණා....