ප්‍රධාන පුවත

ප්‍රධාන පුවත

චක්‍රලේඛ පසෙකලා ජනතාවට උපරිමයෙන් සහන සලසන්නැයි ජනපතිගෙන් උපදෙස් චක්‍රලේඛවලට සීමා නොවී විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට සියලු පියවර ගන්නැයි ජනාධිපතිතුමා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. අද...