දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

රට ගොඩනැගීමේ දී සංස්කෘතිය සහ සම්ප්‍රදාය බලවත් ලෙස ඉවහල්වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවධාරණය කරනවා. බේරුවල වලතර මෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති උත්සවයක දීයි ජනාධිපතිතුමා...