දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

නිල ඡන්ද පත්‍රිකා අනිද්දා තැපෑලට යොමු කරන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්  ජෙනරාල් ආර්. එම් . ඒ . එල් . රත්නායක  මහතා සදහන් කළා. තැපැල් ඡන්ද...