දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

මහබැංකු බැදුම්කර ගණුදෙනුවේ විමර්ශනය සදහා පත් කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ සාක්ෂි විමසීමේ කටයුතු අද අවසන් වුණා. සාක්ෂි වලින් සකස් කරන ලද වාර්තාව ලබන 8වනදාට...