දවසේ පුවත

දවසේ පුවත

මේ අතර වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය නොතකා ඇතැම් ඛනිජ තෙල් සේවකයින් අද පස්වරුව වන විට සේවයට වාර්තා කිරීමත් සමගම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් කියා සිටියේ ඇතැමුන් වර්ජනය...