ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයෙන් නිවේදනයක්

51
0

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ වැල්ලව ගනේවත්ත දුම්රිය ස්ථාන අතර කුරුණෑගල ගනේවත්ත මහා මාර්ගය සම්බන්ධ සැතපුම් 64 ස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රධාන හරස් මාර්ගය තාවකාලිකව වසා තබන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය පවසනවා. මෙම මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතුවෙන් ලබන මස 2වනදා, 5වනදා සහ 6වනදා පැය කිහිපය බැගින් මෙසේ වසා තැබෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය තවදුරටත් කියා සිටින්නේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY