නායයාමේ දැඩි අවදානමක් සහිත කලාපවල පවුල් පහළොස්දහසක්

නායයාමේ දැඩි අවදානමක් සහිත කලාපවල පවුල් පහළොස්දහසක්

21
0

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 10ක නායයාමේ දැඩි අවදානමක් සහිත කලාපවල පවුල් පහළොස්දහසක් පමණ සිටින බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ආසිරි කරුණාවර්ධන මහතා පවසනවා.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY