දකුණු සුඩානය එක්සත් ජාතීන්ගේ අතිරේක සාම සාධක නිලධාරීන් 4,000ක් ඉවත් කරයි

දකුණු සුඩානය එක්සත් ජාතීන්ගේ අතිරේක සාම සාධක නිලධාරීන් 4,000ක් ඉවත් කරයි

49
0

දකුණු සුඩානයේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ අතිරේක සාම සාධක නිලධාරීන් 4,000ක් ඉවත් කරගන්නා ලෙස නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ දී ජූබා අගනුවර සිදු වූ සටන් හේතුවෙන් මෙලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා නිලධාරීන් 13,500ක් යොදවන ලදී. මේ වන විට රටේ ආරක්ෂක තත්වය වැඩි දියුණු වී ඇති නිසා අතිරේක නිලධාරීන් අවශ්‍ය නොමැති බවයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY