ගැහැණු දරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

ගැහැණු දරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

18
0

ගැහැණු දරුවන් සදහා වූ ජාත්‍යන්තර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව පකිස්ථානයේ මාර්ගයක පාසලක් ආරම්භ කළා. මෙම මාර්ගයේ පාසල පැවැත්වීමේ සැළසුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ කරාචි නගරයේදීයි. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල ගැහැණු දරුවන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දීම මෙහි අරමුණයි. දළ වශයෙන් ලෝකයේ ගැහැණු දරුවන් බිලියන 1.1ක් ජීවත් වනවා. ජගත් සංවිධානය මෙම දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ 2012 වසරේදීයි. ගැහැණු දරුවන් මුහුණ දෙන අධ්‍යාපනික, සෞඛ්‍ය ගැටළු මෙන්ම විවිධ ගැටළුවලට නීතිමය විසදුම් ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමිනුයි මෙවැනි දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අරමුණයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY