කොළඹ අවට පැය 24ක් අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයේ

කොළඹ අවට පැය 24ක් අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයේ

30
0

අද පස්වරු 06 සිට හෙට පස්වරු 06 දක්වා පැය 24ක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව කොටුව, කොම්පඤ්ඤවීදීය, කොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය සහ මරදාන යන ප්‍රදේශවලට ජලය අඩු පීඩනයක් යටතේ සැපයෙනු ලැබේ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY