කුමන්ත්‍රණ වලට හසු නොවන්න – අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්න කරගන්න

කුමන්ත්‍රණ වලට හසු නොවන්න – අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්න කරගන්න

15
0

කුමන්ත්‍රණ වලට හසු නොවී තමන්ගේ  අධ්‍යාපන කටයුතු  සම්පූර්න කර ගන්නා ලෙස උසස් අධ්‍යාපන හා මාහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල මහතා පවසනවා.හිරිපිටිය ,අළුත්ගම – කලවාන මාර්ගයේ ඉදිරීකිම් ආරම්භ කිරිමේ  අවස්ථාවට එකවෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බවබ කියා සිටියා. මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම සඳහා රුපියල් මිලියන 93ක මුදලක් වැය කෙරෙනවා. කිලෝමීටර් 6කට ආසන්න දුරක් මෙසේ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතයි.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY